Terreininrichting

Natuurspeeltuin De Vieze Broek Lent

2015-2016
opdrachtgever: Basisschool Het Talent en SBO De Windroos

De eerste aanzet tot de natuurspeeltuin op deze plek is gegeven toen er op deze plek, wegens bouwplannen, niets permanent mocht worden aangebracht en alles in een zeer korte tijd moest kunnen worden weggehaald. Momenteel zijn de bouwplannen vervallen en is het mogelijk om een definitieve en hoogwaardigere inrichting van het speelterrein te realiseren.

Basisschool Het Talent en speciaal basisonderwijs De Windroos, kindercentrum Goudwinde en buurtkinderen maken gebruik van dezelfde buitenruimte. Gezamenlijk is er een ontwerp voor een natuurrijke speelplaats gemaakt, waarbij ook het bestaande stenige plein een meer kindvriendelijke inrichting krijgt. Gebiedseigen bomen en struiken, speelheuvels, klimtoestellen, keien, water en zand vormen een aantrekkelijk speellandschap waar kinderen van alles kunnen ontdekken.

Natuureducatie vindt spelenderwijs plaats door een gedeelte in te richten met plukfruit en bomen die in de herfst verkleuren zodat kinderen de seizoenen ervaren. Ook komt er een bijenhotel en bloemrijke heesters. Een zitkring buiten in het groen biedt de ruimte waar natuuractiviteiten gegeven kunnen worden.

Buitenruimte Montessori College  Nijmegen

2013-heden
opdrachtgever: Montessori College Nijmegen

Het nieuwe Montessori College aan de Kwakkenbergweg in Nijmegen, ontwerp van Ector Hoogstad Architecten, biedt onderdak aan ruim 1400 middelbare scholieren. Op dit moment heeft, naast de bebouwing, ook de oplevering van de eerste twee fases van het ontwerp van Bongers Landschap voor de buitenruimte plaatsgevonden. De derde fase van dit plan is momenteel in ontwikkeling.

Het behouden en versterken van het groene karakter van de locatie is de basis van het inrichtingsplan. De verblijfsruimten zijn opgenomen in de bosrijke omgeving en bestaande laanstructuren op het terrein worden waar nodig aangevuld en herstelt. De verschillende pleinen voor de leerlingen zijn onderling verbonden via enkele brede trappartijen, die het aanwezige hoogteverschil overbruggen. Enkele solitaire bomen en boomgroepen verlevendigen de pleinen en dragen bij aan een groen beeld. Robuust zitmeubilair, bestaande uit grijze betonnen elementen met daarop een houten zitting, biedt zitruimte aan groepjes leerlingen. Daarnaast vormen de brede traptreden op informele wijze aanvullende zitruimte voor de leerlingen. De functionele ruimten voor fietsenstallingen en parkeren zijn zoveel mogelijk aan de randen van het terrein, in het omringende groene kader (bos) opgenomen, zodat het hart van het terrein vrij blijft van fietsen, auto’s en brommers.

Speelveld de Veldlijster Malden

2016
opdrachtgever: gemeente Heumen

De gemeente Heumen wil het bestaande speelveld aan de Lijsterbeshof graag herinrichten en daarbij het ‘natuurlijk spelen’ introduceren. Er zijn verschillende overleggen geweest waarin de wensen zijn geïnventariseerd van de beide naastgelegen scholen De Regenboog en De Vuurvogel, de KION en de buurtbewoners. Hieruit kwam naar voren dat in het algemeen ontmoeten in het groen en lekker buiten bewegen belangrijk is. Meer specifieke wensen zijn o.a. een speelplek voor de allerkleinsten, klimmen en klauteren, boomhut, kabelbaan, slingerschommel, fietscrossbaantje, behoud bestaande basketbalveld, behoud groot voetbalveld, hutten bouwen, een buitenklas en plukfruit.

Door Bongers Landschap zijn deze elementen in een ontwerp uitgewerkt. Omdat het beschikbare terrein voor het speelveld groot genoeg is hebben alle wensen een plek gekregen. Momenteel wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het speelveld samen met de buurt aan te leggen en of het budget voor de speelplek eventueel met subsidies aangevuld kan worden.

Schoolplein Tovercirkel  Malden

2013-2014
opdrachtgever: de Tovercirkel

Het oude schoolplein van basisschool de Tovercirkel in Malden was een kaal betegeld plein, dat is ontstaan na verwijdering van enkele noodlokalen. De Tovercirkel heeft bij de nieuwe inrichting van het schoolplein er voor gekozen om niet alleen nieuwe speeltoestellen neer te zetten, maar wil het plein een belangrijke rol laten vervullen in het kader van ontmoetingen in de wijk, natuureducatie en avontuurlijk spelen. 

Het schoolplein is ingericht met o.a. een amfitheater, waar bijeenkomsten kunnen worden gegeven voor de school en voor de wijk, een avontuurlijke speelheuvel, grasbodem, keien, klimboom, vogelnestschommel, duikelrek en bankjes. Een breed pad is uitgevoerd in halfverharding en is ook te gebruiken om daar jeu de boules te spelen. Voorts zijn er een aantal moestuinvakken aangelegd en bloemenvakken die vlinders aantrekken. Door het schoolplein aantrekkelijk te maken voor kinderen, ouders en overige wijkbewoners, ontstaat er een levendige ontmoetingstuin die de gehele dag gebruikt zal worden. 

Bij de aanleg hebben we als eerste met hulp van veel kinderen, ouders, leerkrachten en buurtbewoners de stoeptegels er uit gehaald. Onze ervaring leert dat een klus klaren met z'n allen altijd veel gezelliger is dan alleen!

Voorzieningencampus  Wijchen

2006-2007
opdrachtgever: gemeente Wijchen
dienstverband: Pouderoyen Compagnons

Inrichting van de buitenruimte van de Voorzieningencampus Wijchen. Op het terrein zijn o.a. een cultureelcentrum, jeugdhonk, VMBO school, sportzaal en hockeyvelden gelegen.

Uitgangspunt is het realiseren van een aantrekkelijke openbare ruimte met een parkachtig karakter en eenheid in materialisering en beplanting. Een gezamelijk gebruik van de interne ontsluiting en parkeerplaatsen is van belang. Voorts is er o.a. speelgelegenheid opgenomen voor de BSO en het kinderdagverblijf, een sportontmoetingsplein voor de jeugd, een losplatform voor de rekwisieten van het theater en een herkenbare en uitnodigende entree van het cultureel centrum aan zowel de Oosterweg als van binnenuit het campusterrein.