Stedenbouw

De Kolk  Ravenstein

2017
opdrachtgever: van Grunsven Ontwikkeling

De Kolk wordt een nieuwe woonbuurt in de kern Ravenstein, mogelijk gemaakt door de herinrichting van de gronden van de voormalige brandweerkazerne en gemeentewerf. Het plan biedt ruimte aan een supermarkt met dagwinkels, 17 appartementen boven de winkels en 20 eengezins(rij)woningen gelegen in het groen.

Het is van belang dat de locatie van de supermarkt en winkels een uitnodigend karakter krijgt en goed zichtbaar is vanaf de Dorpenweg en Schaafdries. In een parkachtige zone wordt de bestaande watergang verbreed tot een mooie ruime waterpartij waaraan een verblijfsplek gelegen is. De woningen mogen meer een besloten ligging in het groen krijgen, waarbij er wel een goede langzaamverkeersontsluiting richting de winkels voor handen is. De bestaande watergang wordt hier verlegd naar de zuidzijde van de woningen en vormt daar de overgang naar het winkelgebied. De watergang krijgt een meanderend verloop met een ruime natuurvriendelijke oever. 

Visie centrum Sittard

2015
opdrachtgever: prijsvraaginzending, team Saskia Bongers en Arjan van der Laan

Gevraagd werd om een oplossing te bedenken voor de problematiek in het historische centrum van Sittard. Te weten, de toenemende leegstand van panden welk een negatieve bijdrage heeft aan de binnenstad en splitsing van de stad door middel van een belangrijke verkeersader die steeds intensiever gebruikt wordt.

In onze visie biedt de concentratie van functies en voorzieningen de beste kans op een goed functionerend centrum in de toekomst. Hierbij worden de winkels en diensten geconcentreerd in het historisch centrum, ten oosten van de Rijksweg. Dit is het hart van Sittard welk levendig en sterk moet zijn. De grote groene parkgebieden rondom versterken het oude centrum en bieden extra recreatie mogelijkheden.

Langs de Steenweg, die de voetgangersroute vormt vanaf het station naar het historisch centrum, worden allerlei nieuwe functies gestimuleerd zoals wonen, kantoren, restaurants, ambachten, galeries, maar geen uitbreiding van winkels. Het stenige profiel van de Steenweg wordt verzacht door de toevoeging van bomen.

Het verkeer op de Rijksweg vermindert door de grootste verkeerstroom om het centrum heen te leiden met een rondweg. Het profiel van de Rijksweg krijgt een middenberm en aanpassing van de kruising met de voetgangersroute, zodat er een veiligere oversteek ontstaat.

Herijking ruimtelijk kader oostelijke halter centrum Blerick 

2015
opdrachtgever: gemeente Venlo

Door de veranderde economische omstandigheden en de situatie op de woningmarkt van de afgelopen jaren is een deel van de in het ruimtelijk ontwikkelingsplan van 2008 beoogde nieuwbouw voor de oostelijke halter van het centrum van Blerick niet tot stand gekomen. Een nieuw richtinggevend kader is opgesteld voor de noodzakelijke vernieuwing en versterking van dit deel van het centrum.

De ruggengraat van de nieuwe stedenbouwkundi­ge structuur wordt gevormd door de verbindende schakel tussen Kloosterstraat en Maasbreesestraat/Gommans- terrein. De schakel maakt het mogelijk om het winkel­gebied binnen de oostelijke halter zoveel moge­lijk als één geheel te ervaren en zorgt voor een duidelijke routing. Een bomenrij ondersteunt de verbindende lijn van de schakel. Het hart van de oostelijke halter is de Carleysplaats. Dankzij de nieuwe stedelijke pleinwanden van Les Pompiers, Raodhoes en La Plaza ontstaat een intieme pleinruimte. De woontoren van la Plaza en de gevels van Les Pompiers vormen door hun hoogte en uitstraling stedenbouwkundige ac­centen en zijn gelegen in belangrijke zichtlijnen Op het plein kan men elkaar ontmoeten en verblijven, parkeren is wel aanwezig, maar heeft een ondergeschikte functie. Het Laurentiusplein en Gommans­terrein bieden de parkeerplaatsen ter ondersteu­ning van bovengenoemde publieke ruimten en worden opgenomen in het groen, middels hagen en een bladerdek van bomen. In de Maasbreesestraat verandert het verkeersregime van één naar tweerichtingsverkeer.

Studieproject OOR2013 Apeldoorn

2013
opdrachtgever: Stadswerk, gemeente Apeldoorn

De uitbreidingslocatie Zuidbroek in Apeldoorn is dit jaar het studiegebied voor de vierdaagse Ontwerpsessies Openbare Ruimte (OOR). Saskia Bongers heeft tijdens OOR2013 leiding gegeven aan één van de vijf projectteams bestaande uit studenten van verschillende studierichtingen.

Ten gevolge van een teruggelopen vraag naar woningen en bedrijven heeft Apeldoorn het bouwprogramma van Zuidbroek teruggebracht van 3.100 naar 2400 woningen en het bedrijventerrein verminderd met 13 hectare. Dit heeft grote ruimtelijke implicaties: een brede strook langs de A50 en een toekomstig wijkdeel ten zuiden van het Wigpark valt plotseling grotendeels vrij uit het stedenbouwkundig plan. Vraagstuk is: hoe om te gaan met de nieuwe rand van de stad?

Het studententeam heeft een landschappelijke structuur ontworpen waarbinnen de vrijgekomen gronden een (tijdelijke) functie kunnen krijgen. De tijdelijke functies genereren opbrengsten om het groene raamwerk te realiseren en onderhouden. Binnen het groene raamwerk kan vervolgens langzame groei van woningen, bedrijvigheid en overige functies plaatsvinden. De structuur van het groene raamwerk is gebaseerd op het onderliggende landschap en de belangrijkste ruimtelijke elementen uit het bijgestelde stedenbouwkundige plan Zuidbroek. Belangrijk is dat het sterke groene raamwerk zorgt voor continuïteit van een goede ruimtelijke kwaliteit op elk moment. 

De Passerot  Wijchen

2007-2010
opdrachtgever: Rabo Vastgoed en Talis
dienstverband: Pouderoyen Compagnons

In de ontwikkelingsvisie voor de Passerot staat het behouden van de identiteit en de beeldkwaliteit van het landschap voorop. Het gebied heeft een landelijke uitstraling en grote recreatieve waarde voor veel mensen aan de noordzijde van de kern Wijchen die een ommetje willen maken.

Aan het einde van de Klapstraat wordt een bijzonder stedenbouwkundig punt gerealiseerd. Dit door middel van een laag appartementengebouw  met een interne hof en een losstaand hoger element gericht op de Randweg Noord.  In een schil rondom het appartementengebouw liggen op informele wijze vrijstaande woningen, twee-onder-één kap woningen en enkele bestaande waardevolle panden die zijn ingepast in het plan.

De Geest  Beek-Ubbergen

2005-2011
opdrachtgever: gemeente Ubbergen
dienstverband: Pouderoyen Compagnons

De Geest is gelegen op de stuwwalhelling in de kern Beek. Het is een binnenstedelijk verstild gebied en herbergt een aantal bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Het gebied is echter in verval geraakt.

Om de bijzondere kwaliteiten te waarborgen is een samenhangend stedenbouwkundig- en landschapsplan ontwikkeld. Centraal staat hierbij het streven om het unieke karakter van het gebied te bewaren en te versterken. Dit is mogelijk door o.a. het hanteren van een lage bebouwingsdichtheid, het handhaven en restaureren van karakteristieke panden (zoals o.a. Huis Westerbeek en de Vluchtheuvel), herbouw van het voormalige Liefdegesticht en het respecteren van het bestaande groen en de begraafplaats. 

Door stichting Monument en Landschap in Ubbergen worden iedere twee jaar de Monumentenprijzen en de Ton Gijsbers Monumentenprijs uitgereikt. Appartementen gebouw De Vluchtheuvel uit het project De Geest viel in de prijzen en kreeg een Eervolle Onderscheiding.

Het Groene Woud  Woudenberg

2006-2012
opdrachtgever: gemeente Woudenberg
dienstverband: Pouderoyen Compagnons

Het Groene Woud is een nieuwe woonwijk aan de noordoostzijde van Woudenberg. Een stedenbouwkundig- en bestemmingsplan voor ca. 400 woningen is opgesteld. Het plan gaat uit van een gevarieerde opzet, waarbij het gebied als een afronding van het dorp is vormgegeven. De eerste en tweede fase zijn reeds voltooid. Onder invloed van de gewijzigde markt worden de stedenbouwkundige mogelijkheden voor fase drie t/m vijf opnieuw onderzocht.

In aansluiting op het landschap wordt aan de buitenranden van de woonbuurten een open bebouwingsbeeld nagestreefd. Een nadere verweving tussen het landelijk gebied en het dorp vindt plaats door het landelijk groen en water diep de woonbuurt in te trekken.