Openbare ruimte

Centrumplan Oostelijke Halter Blerick

2016-2017
opdrachtgever: gemeente Venlo

De nota Herijking ruimtelijk kader Oostelijke Halter centrum Blerick (2015) beschrijft de gewenste ruimtelijke structuur voor o.a. bebouwing, openbare ruimte, groen en verkeer in het plangebied. In dit inrichtingsplan wordt de globale visie nader uitgewerkt tot concrete voorstellen voor de inrichting van de openbare ruimte

Voor het ontwerp van de Carleysplaats geldt dat de verblijfsfunctie moet worden versterkt, het parkeren mag echter niet geheel verdwijnen van het plein. Opgave is om zowel het verblijven als het parkeren op een vanzelfsprekende wijze in te passen. Daarnaast is een goed vormgegeven voetgangersverbinding tussen de Kloosterstraat, Laurentiusplein en het Gommansterrein gewenst. Daarvoor is het nodig om deze schakel een hoogwaardige inrichting te geven met een aantrekkelijke en uitnodigende uitstraling zodat een prettig verblijfsklimaat ontstaat voor het winkelend publiek. Op Laurentiusplein wordt de inrichting ten behoeve van het parkeren geoptimaliseerd, het plein biedt plaats aan zoveel mogelijk parkeerplaatsen in een groene setting (hagen en bomen).

Centrum  Renswoude

2010-2012
opdrachtgever: gemeente Renswoude
dienstverband: Pouderoyen Compagnons

Door de groei van de bevolking van Renswoude ontstaat meer vraag naar een specifiek voorzieningenniveau. Met het realiseren van een nieuw, duidelijk herkenbaar centrum wordt hieraan voldaan.

De nieuwe bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte dient een dorpse sfeer uit te stralen. Dit wordt o.a. bereikt door een geleding van de bouwmassa, een afwisselend gevelbeeld, veel groen in het straatbeeld en het gebruik van hoogwaardige materialen zoals gebakken klinker en natuursteen.

Het plein doet dienst als ontmoetingsruimte en blijft vrij van parkeren. Het plein biedt plaats aan de weekmarkt en andere dorpsevenementen.

Planetenpark  Nijmegen

2001-2002
opdrachtgever: gemeente Nijmegen
dienstverband: gemeente Nijmegen

In samenspraak met de omwonenden is het Planetenpark uitgebreid en heringericht. Wensen waren o.a. een natuurlijke inrichting, avontuurlijke speelgelegenheid en een verbeterde ontsluiting. Het nieuwe deel vormt een eenheid met het bestaande park, met als accent een centraal gelegen plein.

Op het plein delen blokhagen en boomgroepen de ruimte in, er is zitgelegenheid en een speelplek voor de allerjongsten. Een uitgebreid padenstelsel voert bezoekers door het park. De beplanting bestaat uit een formeel deel met o.a. laanbomen, bossages, solitairen en gazon en een meer natuurlijk deel met een glooiend maaiveld waar o.a. ruigtekruiden, bloeiend struweel en bosplantsoen het beeld bepalen.