Landschap

Landschappelijke inpassing Steinhagenstraat Sevenum

2016
opdrachtgever: in opdracht van bureau BRO

Op het perceel aan de Steinhagenstraat, te Sevenum, wil men zorgwoningen realiseren. De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit het verbouwen van bestaande opstallen en de realisering van nieuwbouw, teneinde daarin drie groepswoningen te realiseren, twee appartementen en een activiteitenruimte. Het bestaande gebouw is leegstaand en heeft een gemeentelijke monumentale status.

Het geldende bestemmingsplan staat de beoogde ontwikkeling niet toe, aangezien de locatie is bestemd tot agrarisch bouwkavel. Om de ontwikkeling mogelijk te maken dient deze beperkt te blijven tot het geldende agrarische bouwvlak. Daarnaast is het noodzakelijk om conform het Gemeentelijk Kwaliteits Menu een kwaliteitsbijdrage te leveren in het landschap, om zo een goede balans te vinden tussen de gewenste ontwikkeling en het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.

Landschappelijk inpassingsplan vijf locaties gemeente Lochem

2015
opdrachtgever: Meutstege B.V.

Meutstege Bouw heeft het initiatief genomen om, middels het VAB-beleid, bedrijfsbebou­wing op een aantal locaties in het buitengebied van de gemeente Lochem, waar sloop wenselijk is te amoveren, en elders geclusterde nieuwbouw mogelijk te maken.

Bongers Landschap heeft in samenwerking met Buro Dwarsstraat onderzoek gedaan naar de mogelijke herinrichting van deze erven. Voor de locaties is aangegeven welke bedrijfsbebouwing zal worden gesloopt, welke waardevolle beplanting behouden dient te worden en op welke manier, middels de herinrichting, de erven een kwaliteits­verbetering kunnen ondergaan. Dit in aansluiting op het omliggende landschap en passend binnen de beleidsvisies van de gemeente Lochem op het buitengebied.

Tevens wordt een voorstel gedaan voor een zorgvuldige inpassing van een nieuw bebouwingscluster aan de zuidzijde van Laren, waar de vervangende nieuwbouw zal kunnen plaatsvinden. 

Inrichtingsplan rijvereniging en ponyclub VCM  Malden

2014
opdrachtgever: Landelijke rijvereniging en ponyclub VCM

VCM is de paardensportvereniging van Malden en gelegen aan de zuidzijde van de wijk Maldens veld. Op het terrein van VCM is er een buitenbak, wedstrijdterrein, rijhal, stalgebouw en clubhuis gelegen. De rijvereniging wil graag haar clubhuis moderniseren en haar terrein efficiënter benutten en aantrekkelijker maken.

Met de terreininrichting wil VCM aansluiten bij het omringende landschap en de natuurwaarden op haar terrein vergroten. De bestaande houtkanten rondom het terrein dragen hier aan bij en aanvullend wordt de rijhal middels vlechtheggen met een gemengde gebiedseigen beplanting ingepast in het landschap. Enkele bomen leveren schaduw in de paddock en op het wedstrijdterrein. In de nabijheid van de stallen is een wasplaats en mestopslag gelegen. Het clubhuis en terras wordt middels een heg van het parkeren gescheiden. In de heg worden vruchtdragende soorten toegepast, in de bloemenborders naast het terras en de rijhal worden drachtplanten voor bijen en vlinders ingezaaid.

Landschappelijke inpassing Tracé N322  Gemeenten Druten en West Maas en Waal

2009
opdrachtgever: Provincie Gelderland
dienstverband: Pouderoyen Compagnons, ontwerp in samenwerking met KWS Infra

Op het gedeelte van de van Heemstraweg (N322) tussen de Prins Willem-Alexanderbrug en de Maas en Waalweg bij Puiflijk wordt het steeds drukker. De hoge verkeersintensiteiten in de huidige situatie leiden reeds tot doorstromingsproblemen en een vermindering van de leefbaarheid (geluidsoverlast, verslechterde lucht- kwaliteit) binnen de kern Beneden Leeuwen. Door de verwachte groei van de mobiliteit op deze weg zullen deze problemen toenemen. Dit heeft provincie Gelderland en de gemeenten Druten en West Maas en Waal doen besluiten een nieuw tracé ten zuiden van de huidige N322 aan te leggen.

In het kader van een aanbestedingsprocedure is een visie voor de landschappelijke inpassing van dit nieuw tracé voor de N322 opgesteld. Het tracé  van de nieuwe weg is gelegen in een rivierenlandschap met een agrarisch karakter. De aanleg van de N322 is ingrijpend voor dit landschap en moet daarom zorgvuldig worden vormgegeven. Doel is het tracé op een rustige wijze in het landschap op te nemen, waarbij de weg als het ware een ‘onzichtbare’ ligging heeft. De beleving van het landschap vanuit de auto is daarbij optimaal. Daar waar nodig voorkomen lage aarden wallen lichthinder van koplampen in aangrenzend vogelweidegebied. 

Landschappelijke inpassing fietspad in het buitengebied van  Overasselt

2016
opdrachtgever: gemeente Heumen

Het betreft het opstellen van de landschappelijke randvoorwaarden met betrekking tot de aanleg van een recreatief fietspad tussen het kruispunt Zandbergseweg/Geitweg (Wijchen) en de Gaasselsedam/Spellingstraat (Overasselt). Het tracé van het fietspad loopt door een agrarisch gebied met landschappelijke waarden (openheid) en door een bosje waarin natuurontwikkeling plaatsvindt. De aanleg van het fietspad moet daarom zorgvuldig worden vormgegeven. Een aantal aanbevelingen geven weer op welke wijze de landschappelijke inpassing van het fietspad plaats kan vinden. Ook worden enkele compensatiemaatregelen aangereikt.

Om de kenmerkende openheid van het gebied te behouden dient er terughoudend te worden omgegaan met de toepassing van hoog opgaande nieuwe landschapselementen. Zo kan o.a. ten behoeve van een verbindingsroute voor de das i.p.v. een haag beter een natuurvriendelijke oever worden ingericht langs de watergang parallel aan het fietspad. Ter compensatie van de te kappen bomen ten behoeve van het tracé kan een bijdrage in de natuurontwikkeling van het voormalig productiebos geleverd worden, door hier actief een meer gelaagde opbouw van het bos te realiseren. Een oude meidoornhaag waarin veel gaten zitten kan ter compensatie worden ingeboet.

  

Erfinrichting  Doetinchem

2012
dienstverband: Pouderoyen Compagnons

De bestaande monumentale boerderij met schuur wordt gerenoveerd tot woning en Bed & Breakfast. Het karakteristieke open erf wordt in ere hersteld, de aankleding blijft sober en is traditoneel. De leibomen voor het huis, een notenboom en struweel of hagen is in principe voldoende.

In de voormalige beeldenkas wordt een theehuis gevestigd. Aan de zuidzijde van het theehuis wordt een terras aangelegd en aan de noordzijde een klassiek vormgegeven moestuin.  Het fruit, de kruiden en de bloemen uit de moestuin kunnen worden gebruikt door het theehuis. De moestuin wordt aan de noordzijde  begrensd door een tuinmuur. Achter de tuinmuur bevindt zich de parkeerplaats voor bezoekers van zowel de theetuin als B&B.  

Locatieonderzoek UMTS mast  Beek-Ubbergen

2011
opdrachtgever: gemeente Ubbergen
dienstverband: Pouderoyen Compagnons

De KPN en Ericsson Network Services BV willen het bereik van het mobiele telefoonnetwerk uitbreiden. Zij hebben het voornemen een nieuwe UMTS antennemast te plaatsen langs de Nieuwe Rijksweg (N325) aan de zuidkant van Beek-Ubbergen. Het zoekgebied wordt gevormd door een smalle zone aan weerszijden van de Nieuwe Rijksweg, nabij de Duitse grens. Uit de locatiestudie komt naar voren wat landschappelijk én radiotechnisch gezien de beste locatie is binnen het aangegeven zoekgebied en op welke wijze het best tot inpassing van de mast in het landschap kan worden overgegaan.

Het landschap grenzend aan de Nieuwe Rijksweg wordt geanalyseerd op gevoeligheid voor plaatsing. Hieruit volgt een overzicht van een drietal plaatsingsmogelijkheden, waarbij een beoordeling is gemaakt van de impact op het landschap indien situering van de mast plaats zou vinden. De beoordeling vindt plaats vanuit beleid, landschappelijk oogpunt en de technische eisen die de antennemast stelt aan de omgeving. Op basis van de beoordeling is een advies gegeven welke locatie de voorkeur geniet.