Landgoederen

Landgoed de Lage Lier Molenhoek

2013-2014
opdrachtgever: Vereniging Bos en Kuil

Vereniging Bos en Kuil is actief in de bescherming van bos en open terreinen in de gemeenten Mook en Middelaar en Heumen. Hierbij ligt het accent op het open houden van het agrarisch gebied tussen Molenhoek en Malden (het Lierdal). 

Stichting Landgoed de Lage Lier heeft plannen voor een landgoedontwikkeling in het Lierdal ingediend. In deze plannen gaan zij uit van 7 woningen op 12,5 ha. Dit aantal wooneenheden is voor Vereniging Bos en Kuil alleen bespreekbaar indien de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied (met name de open zichtlijnen over de weilanden) behouden blijft en een zorgvuldige land- schappelijke inpassing plaatsvindt.  In dit onderzoek worden aanbevelingen geven wat er op basis van deze randvoorwaarden binnen het plangebied mogelijk zou kunnen zijn.

Door Bongers Landschap wordt voorgesteld de bebouwing in het diepere gedeelte van het plangebied te situeren, ten oosten van de houtsingel. Enkele vensters in de houtsingel geven vanuit het weiland zicht op markante delen van het gebouw en vormen een mooi kader. De diepere ligging van het gebouw biedt aanleiding om met het grote grasdak van de bebouwing, in te spelen op het aanwezige hoogteverschil en een extra dimensie te geven aan het dak als aanvulling op het maaiveld. Parkeren vindt plaats in de onderlaag van de bebouwing.

De natuurwaarden van de omgeving worden verhoogt door het realiseren van kleine landschapselementen zoals bloemrijk grasland, houtsingels, meidoornhagen, vlechtheggen en amfibieënpoelen, e.d.  Een extensief beheer van de gronden vindt plaats middels begrazing. Met behulp van houten hekjes kunnen wandelaars het begrazingsgebied betreden. Op de hellingen kan s’winters gesleed worden.

Landgoed De Waayenberg  Epe

2007
opdrachtgever: Duyncroft bv
dienstverband: Pouderoyen Compagnons

Het terrein van het voormalige landgoed de Waayenberg is gelegen aan de westzijde van Epe. Het terrein heeft een oppervlakte van ruim 6 hectare en op het terrein staat een voormalig conferentieoord, met twee woonhuizen en schuren. Het landgoed en de bebouwing zijn verpauperd. Om dit algehele verval tegen te gaan is herontwikkeling noodzakelijk.

Het voornemen is om de functie van het landgoed naar wonen te wijzigen. Gedacht wordt aan de bouw van luxe appartementen.

Hiertoe zal een nieuw gebouw opgericht moeten worden. Het doel van het project is het opstellen van een evenwichtige visie op de landschappelijke inrichting van het landgoed en op de ruimtelijke positionering van het gebouwencomplex.